blob: 5e2a4c155f2d9a5f9770caaf7f8cc657654ea9a2 [file] [log] [blame]
Host *
StrictHostKeyChecking no
IdentityFile /var/gerrit/.ssh/id_rsa