blob: 0e4d1792375f240f82377c5e2fe72eca6e9f2727 [file] [log] [blame]
source "https://rubygems.org"
gem 'jekyll', group: :jekyll_plugins
gem 'wdm', '>= 0.1.0' if Gem.win_platform?