blob: 64b9ca873b4a1c1631eae9a865d9fdd00fce9849 [file] [log] [blame]
- project:
name: autosubmitter
jobs:
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}-{gerrit-branch}':
branch:
- master
gerrit-branch:
- stable-3.7
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}':
branch:
- master