blob: 5df7b171ba9ad47bec0252a5c0fb7973fb3546c3 [file] [log] [blame]
- project:
name: virtualhost
jobs:
- 'module-{name}-bazel-{branch}-{gerrit-branch}':
branch:
- master
gerrit-branch:
- master
- stable-3.10
- stable-3.9
- stable-3.8