blob: 687ac0c0b6bd369a8beab287f171313397da668f [file] [log] [blame]
- project:
name: autosubmitter
jobs:
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}-{gerrit-branch}':
branch:
- master
gerrit-branch:
- stable-3.3
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}':
branch:
- master
- stable-3.2
- stable-3.1
- stable-3.0
- stable-2.16