Merge "Get the sha1 from sha1sum"
tree: c58ac3c5521bc0c61380f4ad33565d83ba72fc95
  1. build.sh
  2. create.sh
  3. setup.sh