Merge "Add build script"
tree: 1bb900048c75e8ec9b8d64d71158b4f938788422
  1. build.sh
  2. create.sh
  3. setup.sh