blob: 911b167c908344f6a143e0c085c925fcce1c1c8e [file] [log] [blame]
- project:
name: verify-status
jobs:
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}':
branch:
- stable-3.1
- stable-2.16
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}-{gerrit-branch}':
branch:
- master
gerrit-branch:
- master
- stable-3.3