blob: e9771b3350e6875e9785e2a2a769d832951bff9d [file] [log] [blame]
- project:
name: virtualhost
jobs:
- 'module-{name}-bazel-{branch}-{gerrit-branch}':
branch:
- master
gerrit-branch:
- master