blob: 1111e60469d5a9072ae29a108d4ee392969c1bff [file] [log] [blame]
- project:
name: multi-site
jobs:
- 'plugin-{name}-bazel-{branch}':
branch:
- master
- stable-3.4
- stable-3.3
- stable-3.2
- stable-2.16
- 'plugin-{name}-verifier'